การประเมินระดับสถาบัน

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

วันอังคาร ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องชัยพฤกษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

----------------------------

08.30 – 09.00 น.             ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

09.00 – 09.30 น.             กล่าวต้อนรับ และบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของวิทยาลัยในภาพรวม

                                                โดย ศ.ดร.นิตย์ศรี แสงเดือน อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

09.30 – 10.00 น.             ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แจ้งวัตถุประสงค์ กำหนดการและวิธีการประเมินคุณภาพ                                                    การศึกษาภายใน พร้อมแนะนำทีมงาน

10.00 – 10.30 น.             คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์เชิงนโยบายทีมผู้บริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

10.30 – 12.00 น.             ตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน

                                                            - คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

                                                            - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.             คณะกรรมการประเมินฯ สนทนา/สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

                                          - ตัวแทนอาจารย์ประจำ                 ทุกคณะวิชา จำนวน 10 คน

                                                      ณ ห้อง ว 3101

                                                            - ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน              ทุกคณะวิชา จำนวน 10 คน

                                                                        ณ ห้องชัยพฤกษ์

                                          - ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิต                      ทุกคณะวิชา จำนวน 10 คน

                                                      ณ ห้องไข่มุก

                                          - ตัวแทนศิษย์เก่า                         ทุกคณะวิชา จำนวน 10 คน

                                                      ณ ห้องบัวหลวง

14.30 – 16.00 น.             ตรวจประเมินฯ ระดับสถาบัน (ต่อ)

                                                            - คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

                                                            - คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม

16.00 – 16.30 น.             คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุป เตรียมการนำเสนอข้อมูลโดยวาจา

16.30 – 17.00 น.                         คณะผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาลัยประชุมพร้อมกันเพื่อรับฟัง

                                                            - รายงานผลการประเมินโดยวาจา

                        - ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา 

                        - คณะผู้บริหารและบุคลากร ผู้เกี่ยวข้องยืนยัน โต้แย้งข้อมูล

                        - อธิการบดีกล่าวสรุป และปิดการประเมินฯ

-----------------------------------------------------------------------