การประเมินระดับคณะ

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

----------------------------

 

08.30 – 09.00 น.                 ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

09.00 – 09.15 น.                 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แจ้งวัตถุประสงค์ กำหนดการและวิธีการประเมินคุณภาพ                                                การศึกษาภายใน พร้อมแนะนำทีมงาน

                                                - คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องชัยพฤกษ์

                                                - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้อง ว 3101

                                                - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง ว 3102

09.15 – 10.45 น.                 บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของคณะในภาพรวม โดย คณบดีแต่ละคณะหรือผู้แทน

10.45 – 12.00 น.                 ตรวจประเมินฯ ระดับคณะ

                                                - คณะกรรมการประเมินซักถามข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

                                                - คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม

12.00 – 13.00 น.                 พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องมณฑา

13.00 – 15.30 น.                 ตรวจประเมินฯ ระดับคณะ (ต่อ)

                                                - คณะกรรมการประเมินซักถามข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม

                                                - คณะกรรมการประเมินตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานเพิ่มเติม

15.30 – 16.00 น.                 คณะกรรมการประเมินประชุมสรุป เตรียมการนำเสนอข้อมูลโดยวาจา

16.00 – 16.30 น.                 คณบดีและอาจารย์ประจำคณะประชุมพร้อมกันเพื่อรับฟัง

                                                - รายงานผลการประเมินโดยวาจา

                    - ข้อเสนอแนะและทิศทางการพัฒนา 

                    - คณบดีและอาจารย์ประจำคณะ ผู้เกี่ยวข้องยืนยัน โต้แย้งข้อมูล

                    - คณบดีกล่าวสรุป และปิดการประเมิน

-----------------------------------------------------------------------