๑. ชื่อหน่วยงาน

     สำนักงานแผนและประกันคุณภาพ

๒. ที่ตั้ง

     อาคาร ว.๑ ชั้น ๒ ห้อง ๑๒๑๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ๑๒๔/๑ ถนน ทุ่งสง-ห้วยยอด ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐ บนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๗๕๗๗-๐๑๓๖-๗ ต่อ ๑๓๙๑๔๐ และ ๑๔๒ โทรสาร : ๐-๗๕๕๓-๘๐๓๔

๓. ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาประวัติ

     วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชน ได้รับอนุมัติ การจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒

     เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการจัดตั้งสำนักนโยบายและแผนขึ้น ต่อมาในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ตามข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นสำนักงานยุทธศาสตร์และแผนงาน อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ส่วนงานประกันคุณภาพเป็นงานหนึ่งของการแบ่งส่วนงานการบริหารของวิทยาลัย ที่ขึ้นตรงกับรองอธิการฝ่ายวิชาการ เป็นงานสนับสนุนที่อยู่ร่วมกับสำนักงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ทุกปีการศึกษา

     ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ได้จัดโครงสร้างองค์กรวิทยาลัยขึ้นใหม่ซึ่งผ่านการอนุมัติและเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิทยาลัย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๒ สำหรับ สำนักงานแผนและประกันคุณภาพ” ได้รับการปรับเปลี่ยนจากงานเดิมที่มีภาระงานสอดคล้องกันมารวมเป็นหน่วยงานเดียวกัน คือ สำนักงานแผนและประกันคุณภาพ จึงได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองในปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นฉบับที่ ๓

     สำนักงานแผนและประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานหนึ่งของการแบ่งส่วนงานการบริหารของวิทยาลัย ที่ขึ้นตรงกับรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พวงน้อย โลหะขจรพันธ์) เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านวิชาการ งานวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนา งานวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณ งานติดตามผลและประเมินผล งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน งานประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก และงานพัฒนาและบริหารโครงการ โดยประสานงานกับหน่วยงานหลัก คือ คณะวิชา/สาขาวิชา/สำนักงาน/ศูนย์/สำนัก ของวิทยาลัย

ปรัชญา คุณภาพของงาน นำสู่การพัฒนาวิทยาลัย

ปณิธาน

     สำนักงานแผนและประกันคุณภาพ มุ่งมั่นในการสนับสนุนและตอบสนองต่อนโยบายของวิทยาลัยด้วยการคิด วิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อการปฏิบัติการที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรและนักศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทั่วทั้งองค์กร

วิสัยทัศน์

     รวดเร็ว ชัดเจน โปร่งใส และถูกต้อง ในการเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา

พันธกิจ

     กิจของสำนักงานแผนและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย ๕ งานหลัก คือ

     ๑. จัดให้มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน และภายนอก ของ ทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดำเนินการและติดตามผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของทุกหน่วยงาน เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมและนำเสนอต่อผู้บริหารของวิทยาลัย

     ๒. อำนวย ประสานงาน ประมวล วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนาวิทยาลัย แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย แผนปฏิบัติการประจำปี ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี ตลอดจนจัดทำและนำเสนอกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ในการดำเนินงานของวิทยาลัย เพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน และให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

     ๓. จัดทำแผนงบประมาณรายได้และรายจ่ายประจำปีของวิทยาลัย รายงานสรุปค่าใช้จ่ายรายไตรมาส คู่มือจัดทำงบประมาณประจำปี พร้อมทั้งบันทึกเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ตามระเบียบของวิทยาลัย และตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสภาวิทยาลัย ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำ และประสานกับหน่วยงานอื่นๆ ตามกรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ

     ๔. ดำเนินการจัดโครงการของสำนักงาน ทั้งด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานงบประมาณ ตั้งแต่การเขียนเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ การดำเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ ตลอดจนการสรุปรายงานผลโครงการ

     ๕. ให้บริการที่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์

     ๑. เพื่อดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ โดยให้บุคลากรทุกคนรวมทั้งนักศึกษาในสถาบันมีความตระหนักและให้ความร่วมมือในงานประกันคุณภาพของวิทยาลัย

     เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัย และติดตาม ประสานงานการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผน ทบทวนและปรับปรุงการปฏิบัติงาน หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

     ๓. เพื่อวิเคราะห์และจัดทำงบประมาณให้เป็นไปตามภารกิจและพันธกิจของวิทยาลัย บันทึกเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด และเป็นศูนย์รวมฐานเก็บข้อมูลด้านงบประมาณ และผลการดำเนินงานของวิทยาลัย

     ๔. เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเป็นไปตามระบบ PDCA

     ๕. เพื่อให้การดำเนินงานมีความสะดวก ถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ